امروز : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۰
منتشر شده : تیر ۳۰, ۱۳۹۷ | ۳:۳۰ ب٫ظ ­ ­ کد خبر:252 ­ ­ تعداد بازدید :97 بازدید

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
مجتبی اردستانی مجتبی اردستانی
دانشیار گروه مهندسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
پست الکترونیکی: ardestan[at]ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۵۶
سردبیر
علی ترابیان علی ترابیان
استاد گروه مهندسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب
وب سایت:
پست الکترونیکی: atorabi[at]ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۸۴
اعضای هیات تحریریه
محمدرضا پورجعفر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
پست الکترونیکی: pourja_m[at]modares.ac.ir
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۳۷۳۱
حمید رضا جعفری حمید رضا جعفری
استاد گروه برنامه ریزی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی محیط زیست
پست الکترونیکی: hjafari[at]ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۸۵۱
سید محسن حبیبی سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
وب سایت:
پست الکترونیکی: smhabibi[at]chamran.it.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۶۶
نادر شریعتمداری نادر شریعتمداری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
رشته تخصصی: مهندسی عمران
پست الکترونیکی: shariatmadari[at]iust.ac.ir
سید کاظم علوی پناه سید کاظم علوی پناه
استاد و مدیر گروه کارتوگرافی و سنجش از دور دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کارتوگرافی و سنجش از دور
وب سایت:
پست الکترونیکی: salavipa[at]chamran.ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۵۳۶
هومان لیاقتی هومان لیاقتی
دانشیار گروه اقتصاد منابع و محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد محیط زیست
پست الکترونیکی: h-liaghati[at]sbu.ac.ir
محمدرضا مثنوی محمدرضا مثنوی
دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
پست الکترونیکی: masnavim[at]ut.ac.ir
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۴۶۰۹۴
رضا مکنون رضا مکنون
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
پست الکترونیکی: maknoon[at]aut.ac.ir
سیمین ناصری سیمین ناصری
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
پست الکترونیکی: naserise[at]tums.ac.ir
تلفن: ۸۸۹۵۴۹۱۴
غلامرضا نبی بیدهندی غلامرضا نبی بیدهندی
استاد گروه مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب
وب سایت: ghhendi@ut.ac.ir
پست الکترونیکی: ghhendi[at]ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۵۵
علیرضا نورپور علیرضا نورپور
دانشیار گروه مهندسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: noorpoor[at]ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۶۶
منوچهر وثوقی منوچهر وثوقی
استاد مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست،
دانشکده مهندسی شیمی و نفت،
مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست
دانشگاه صنعتی شریف، پدیده انتقال و محیط زیست، فرآیندهای غشایی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت
وب سایت:
پست الکترونیکی: vosoughi[at]sharif.edu
تلفن: ۶۶۱۶۵۴۱۷
احمدرضا یاوری احمدرضا یاوری
دانشیار گروه برنامه ریزی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
پست الکترونیکی: ayavari[at]ut.ac.ir
مدیر داخلی
لعبت زبردست لعبت زبردست
استادیار گروه برنامه ریزی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
وب سایت:
پست الکترونیکی: mag_natures[at]ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۸۷۱۷۰


0 بار پسنديده شده است