امروز : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۳
ارسال شده در : آذر ۱۸, ۱۳۹۷

داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Masoud Bijani جامعه شناسی و علوم اجتمایی(رفتاری)، کشاورزی و گیاه شناسی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
حسین ابراهیمی آلودگی هوا استادیار، هیات علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
غلامحسین ابراهیمی پور میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) گروه میکروبیولوژی, دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی(میکروبیولوژی آب و پسابها – میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته – جداسازی باکتریهای نفت خوار )
بیتا آیتی مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست
امیر هوشنگ احسانی سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشیار گروه طراحی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مجید احمدیان اقتصاد محیط زیست دانشکده اقتصاد گروه اقتصاد اجتماعی دانشگاه تهران-اقتصاد محیط زیست و انرژی
فاطمه احمدی بویاغچی بیوفیزیک و رادیواکتیویته، محیط زیست و انرژی، مهندسی محیط زیست دانشگاه الزهرا، دکترای تبدیل انرژی
محمود احمدپور اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
خالد اختصاصی جنگلها و منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
مهدی آخوندزاده هنزائی سنجش از دور و جغرافیای زیستی استادیار گرایش سنجش از دور، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی آلودگی منابع آب استادیار، هیات علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران.


0 بار پسنديده شده است
موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد