امروز : جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵

گزارش و تحلیل رویدادها

ارزیابی اثر پساب آبزی‌پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص BMWP

مقاله ۵، دوره ۳۷، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۹۰، صفحه ۴۳-۵۴ نویسندگانرضوان حاتمی۱؛ نصراله محبوبی صوفیانی۲؛ عیسی ابراهیمی۳؛ محمودرضا همامی۴ ۱دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناس ارشد شیلات۲دانشگاه صنعتی اصفهان ، گروه شیلات ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی۳دانشگاه صنعتی اصفهان گروه شیلات، …

استفاده از مشخصه‌های مرفولوژیکی در رودخانه‌های دایمی برای تعیین حداقل نیاز آبی محیط اکولوژیکی

مقاله ۱۳، دوره ۳۷، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۷-۱۲۸ نویسندگانعلیرضا شکوهی۱؛ یانگ هانگ۲ ۱دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی آب۲دانشگاه اکلاهما ایالات متحده امریکا ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و علوم محیط زیست …

تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

مقاله ۱۴، دوره ۳۷، شماره ۵۷، بهار ۱۳۹۰، صفحه ۱-۸ نویسندگانهاشم هاشم‌نژاد۱؛ محسن فیضی۲؛ مرتضی صدیق۳ ۱دانشیار گروه معماری دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران۲دانشیار گروه معماری دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران۳دانشجوی دکترای معماری دانشگاه علم و …

به پایگاه الکترونیکی نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران خوش آمدید نشریه مدیریت بحران دوفصلنامه علمی و پژوهشی در رشته مهندسی مدیریت بحران است که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی می کند. زبان رسمی نشریه فارسی و لیکن خلاصه انگلیسی مقالات نیز نشر می گردد.مقالات در این مجله صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مجلات دریافت می شوند.این نشریه بر اساس نامه شماره 3/77490 مورخ 91/10/4 دبیرخانه ی کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری دارای رتبه علمی-پژوهشی از شماره ی بهار و تابستان 91 است. نویسندگان محترم می توانند ،مقالات پژوهشی مرتبط خود با موضوعات نشریه که قبلا چاپ نشده و یا در حال داوری نیست را از طریق سامانه joem .ir ارسال کنند

گزارش و تحلیل رویدادها

ارزیابی اثر پساب آبزی‌پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص BMWP

مقاله ۵، دوره ۳۷، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۹۰، صفحه ۴۳-۵۴ نویسندگانرضوان حاتمی۱؛ نصراله محبوبی صوفیانی۲؛ عیسی ابراهیمی۳؛ محمودرضا همامی۴ ۱دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناس ارشد شیلات۲دانشگاه صنعتی اصفهان ، گروه شیلات ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی۳دانشگاه صنعتی اصفهان گروه شیلات، …

استفاده از مشخصه‌های مرفولوژیکی در رودخانه‌های دایمی برای تعیین حداقل نیاز آبی محیط اکولوژیکی

مقاله ۱۳، دوره ۳۷، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۷-۱۲۸ نویسندگانعلیرضا شکوهی۱؛ یانگ هانگ۲ ۱دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی آب۲دانشگاه اکلاهما ایالات متحده امریکا ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و علوم محیط زیست …

تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

مقاله ۱۴، دوره ۳۷، شماره ۵۷، بهار ۱۳۹۰، صفحه ۱-۸ نویسندگانهاشم هاشم‌نژاد۱؛ محسن فیضی۲؛ مرتضی صدیق۳ ۱دانشیار گروه معماری دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران۲دانشیار گروه معماری دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران۳دانشجوی دکترای معماری دانشگاه علم و …